نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 کارشناسی ارشد در روانشناسی بالینی ، گروه روانشناسی ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران. نویسندگان مسئول: Sobhani.mohammadreza@gmail.com.

چکیده

سابقه و هدف : این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای معنای زندگی در رابطه بین سبک دلبستگی فرد و سوگ پیش از موعد در والدین کودکان با بیماری های خاص انجام گرفت.
روش کار : پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه والدین کودکان مبتلا به بیماری های خاص شهر شیراز تشکیل دادند. از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس، 150 نفر از والدین کودکان 14_6 ساله مبتلا به بیماری های خاص که طی 4 ماه(از اوایل اردیبهشت تا اواخر مرداد سال1399) به درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان امیر شهر شیراز مراجعه کرده بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سوگ پیش از موعد، پرسشنامه های معنا در زندگی استیگر و همکاران2006 (MLQ)، ، سبک های دلبستگی هازن و شیور1985(AAQ) استفاده شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش نقش واسطه ای معناداری در رابطه بین سبک دلبستگی فرد و سوگ پیش از موعد در والدین کودکان با بیماری های خاص ایفا نمود. در واقع، بین معنا در زندگی و سبک دلبستگی ایمن با سوگ پیش از موعد همبستگی مثبت معنادار و بین سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا با سوگ پیش از موعد همبستگی منفی برقرار شد. ن

کلیدواژه‌ها