نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 دانشجوی ارشد مشاوره مدرسه.واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

5 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده، تاب آوری خانواده و جهت گیری مذهبی در پیش بینی تنظیم شناختی هیجان دانشجویان در شهر کرمانشاه می باشد.
روش: این پژوهش کاربردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان کرمانشاه، که در سال تحصیلی 98-97 مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بوده و تعداد 197 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)، پرسشنامه تاب آوری خانواده سیکبی (FRAS)، مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت (AROS)و مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (ECRQ) بود که داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های حمایت اجتماعی، تاب آوری خانواده و جهت گیری مذهبی با راهبردهای های مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطه معنادار داشته و پیش بینی کننده معنادار این دو راهبرد بودند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی، تاب آوری خانواده و جهت گیری مذهبی می توانند به عنوان مولفه های مهمی در پیش بینی تنظیم هیجان باشند، بنابراین شناخت عوامل پیشایند و زمینه ساز تنظیم هیجان می تواند در اجرای برنامه های پیشگیرانه مورد لحاظ قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها