نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

2 دانشگاه مازندران

3 مربی . گروه صنایع. دانشگاه پیام نور.تهران.ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

پرستاری به‌عنوان یکی از مشاغل مهم در حیطه بهداشت و درمان محاسبه می‌شود که جدای از اهمیت کلیدی آن، بخش مهم و وسیعی از جمعیت شاغل در حوزه درمان را نیز شامل می‌شود. اما این حرفه به خاطر شرایط به‌خصوص خود از جمله کمبود نیروی انسانی، شیفت‌های کاری، حجم زیاد بیماران پیامدهای فیزیکی و جسمی خاصی را به‌دنبال دارد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 350 پرستار از یک بیمارستان دولتی، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 183 پرستار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوی و نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22.0 و AMOS22 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که هوش معنوی به عنوان متغیر مستقل در سطح اطمینان 95٪ بر اخلاق کاری و کیفیت ارتباط با بیمار تأثیر دارد. همچنین اخلاق کاری به عنوان متغیر مستقل در سطح اطمینان 95٪ بر کیفیت ارتباط با بیمار تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن 28/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها