نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل و تبیین هوش معنوی پرستاران شاغل در بخش‌های کووید19 انجام شده است.
روش کار: مطالعه ترکیبی، توضیحی و متوالی حاضر در سال 1399-1400 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. در مرحله کمی 100 پرستار شاغل در بخش‌های کووید19 دارای معیارهای ورود وارد مطالعه شده و پس از تجزیه و تحلیل نمره حاصل از پرسشنامه هوش معنوی کینگ آنها، افراد با میانگین نمره کم، متوسط و بالا به صورت هدفمند وارد فازکیفی مطالعه شدند. 20 مصاحبه نیمه ساختارمند از طریق شبکه های اجتماعی و تلفنی با پرستاران انجام شد. دادهها با کمک رویکرد آنالیز محتوای قراردادی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از فاز کمی نشان داد که میانگین( انحراف معیار) هوش معنوی پرستاران شاغل در بخش‌های کووید در سطح متوسط است(58/5)41/53. در فاز کیفی دو تم اصلی ارتباط حلقه مفقوده با زیرتم‌های، "عدم ارتباط با خانواده" و "عدم ارتباط با بیمار" و تم عدم حس معنا با زیر تمهای" عدم هدف در زندگی"، "تغییر حس تعلق"، " تغییر نگرش به مرگ" و " عدم کارامدی" ظاهر شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش که هوش معنوی پرستاران در حد متوسط است و با توجه به موجهای مکرر این بیماری به نظر می رسد، برای پیشگیری از کاهش هوش معنوی پرستاران که بر ارائه مراقبت معنوی بیمار تاثیر گزار است باید برنامه ریزی جامعی انجام شود.

کلیدواژه‌ها