نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛ ایران

2 ایلام

چکیده

مقدمه: سرمایه‌ی روانشناختی یکی از شاخص‌های روانشناسی مثبت است. معنویت یک ایمان و اعتقاد واقعی است. بهزیستی روانی شامل دریافت‌های فرد از میزان هماهنگی بین هدف‌های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای سرمایه‌ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر ماهیت؛ توصیفی-همبستگی، از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. نمونه‌ی این مطالعه، 201 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام می باشند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد سرمایه‌ی روانشناختی با چهار زیر مقیاس، معنویت با چهار زیر مقیاس و بهزیستی روانشناختی با شش زیر مقیاس استفاده شده و داده‌ها به کمک روشهای آماری و الگوی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: متغیرهای سرمایه روان شناختی، معنویت و بهزیستی روان شناختی با هم در ارتباطند و بین آنها دو به دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش تاثیر دو متغیر سرمایه‌ی روان شناختی و معنویت بر بهزیستی روان شناختی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که بین سرمایه‌ی روانشناختی و بهزیستی روان شناختی از طریق معنویت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها