نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

مقدمه: قرآن، کلام وحی و مایه شفا، درمان و رحمت برای مومنان و راهنمای زندگی سعادتمند برای بشر در دنیا و قیامت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قرآن در درمان بیماری‌ها انجام شد.
روش کار: مطالعه به روش مرور سریع (Rapid Review) تولیدات علمی در حوزه علوم قرآنی و درمان بیماری‌ها بدون محدویت زمانی در معتبرترین پایگاه استنادی جهان (WOS) با جستجوی ترکیبی کلیدواژه‌های Quran، Quranic، Koran، Illness، Sickness، Diseases، Treatment، وTherapy انجام شد.
یافته‌ها: در نهایت 25 مقاله بعد از حذف مقالات تکراری و نامرتبط مورد تحلیل قرار گرفت. چهار زمینه (تم) اصلی شناسایی شد که نشان می‌دهد قرآن کریم در 1) درمان بیماری‌های روانی، رفع مشکلات معنوی و ایجاد آرامش ، 2) کاهش درد، اضطراب زایمان و افسردگی بانوان ، 3) کاهش درد جسمی و الام روحی در بیماری‌های مزمن، و 4) بعنوان درمان‌های مکمل و جایگزین، ؛ تاثیرگذار بوده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: این مقاله با بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه تاثیر قرآن کریم در درمان بیماری‌ها، این حقیقت را که قرآن منبع سعادت بشری و نسخه شفابخش بیماری ها، دردها و رنج‌های بشری است، بیش از پیش اشکارتر ساخته و آن را مستدل و بر پایه مطالعات علمی بیان کرد.
کلمات کلیدی: قرآن، درمان، بیماری‌، درد، رنج، اضطراب

کلیدواژه‌ها