نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی، اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر بلوغ زودرس و پیامدهای تربیتی آن در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر را 10459 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر تشکیل دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 370 نفر بوده که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‌ای و با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های محقق ساخته شبکه‌های مجازی (1398) و بلوغ زودرس (1398) می‌باشد روایی محتوایی و صوری ابزارهای پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی هر سوال با نمره کل و نظرات متخصصان حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی ابزارهای پژوهش با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 86/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که شبکه‌های مجازی بر بلوغ زودرس و هر یک از ابعاد آن (نشانه‌های رفتاری، نشانه‌های جسمانی) تاثیر معناداری دارند. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود هر چقدر شبکه‌های مجازی از قانونمندی لازم برخوردار باشند، بلوغ زودرس و هر یک از ابعاد آن (نشانه‌های رفتاری و نشانه‌های جسمانی) نیز به نقطه تعادل نزدیک‌تر می‌شود که بار تربیتی مثبتی را ایجاد می کند. همچنین شبکه‌های مجازی به ترتیب بهترین پیش‌بینی کننده‌های متغیر ملاک یعنی نشانه‌های رفتاری و نشانه‌های جسمانی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها