نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه حضرت معصومه(س)،قم،ایران

چکیده

بررسی ضمان پزشک در مواجهه با بیماران کرونایی

چکیده
زمینه: شیوع جهانی ویروس کرونا به عنوان یک بیماری همه گیر یکی از بحرانی ترین شرایط را پیش روی نظام جهانی گذارده است و عملاً کشورها با چالش های جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو شده اند اما روی دیگر این موضوع تبدیل این چالش به فرصت برای بازتعریفی از پدیده های علمی است. در عرصه حقوق کیفری نیز این تجربه می تواند در رشته های مختلف علوم جنایی حقوقی مثل حقوق کیفری و علوم جنایی تجربی مانند جرم شناسی تاثیرگذار باشد. یکی از مقوله های مهم در این عرصه مسوولیت پزشک در این شرایط خطیر می باشد.
روش: این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی ضمن توجه به قواعد و اصول بنیادین مرتبط با مسوولیت پزشک در فقه و حقوق موضوعه به بررسی این امر در شرایط خاص بیماری کرونا می پردازد.
یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولاً در شرایط خاص کرونایی بار اثبات تقصیر از پزشک برداشته می شود ثانیاً به دلیل آن که پزشک در درمان بیماران از معلومات و دانش زمان خود بهره می برد و ابعاد موضوع درمان بیماران کرونایی از منظر عرف خاص پزشکی کماکان مجهول می باشد لذا مفهوم تقصیر در این موارد باید تغییر یابد ثالثاً در برخی صور مثل واکسیناسیون ضمان بر عهده دولت و نه کادر درمان می باشد.

کلیدواژه‌ها