نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی تهران-ایران

2 دفتر مشاوره امور زنان و خانواده، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 مسوول قرارگاه جهادگران سلامت حضرت نرجس خاتون(س)-تهران-ایران

4 معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران- تهران- ایران

5 گروه سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی تهران - تهران - ایران گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران- تهران - ایران

چکیده

مقدمه:علی رغم ریشه کنی موفقیت آمیز بسیاری از بیماری های عفونی در سراسر جهان ، جمعیت انسانی همواره تحت تأثیر بیماری های نوظهوریی چون COVID-19 قرار گرفته که صدمات جبران ناپذیری به بشریت وارد کرده است. که تمامی کارکنان بهداشتی و داوطلبان گرد هم آمدند تا به طور موثری علیه این بیماری عمل کنند. مطالعه حاضر برای ارزیابی رضایت از عملکرد داوطلبان از دیدگاه خود و پرستاران بخش های مربوطه انجام شده است.
روش:در مجموع 750 نفر (250 پرستار و 500 داوطلب)بانمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند .حجم نمونه به روش کوکران محاسبه شد. معیارهای ورود به مطالعه حضوردر بخشهای کرونایی به عنوان یک پرستار / داوطلب در 6 بیمارستان تهران و مایل به شرکت در مطالعه بودند. برای سنجش رضایت از عملکرد داوطلبان از پرسشنامه محقق ساخته، پس ازروانسنجی استفاده شد. اطلاعات از 19 فوریه تا 19 آوریل 2020 جمع آوری شد.
یافته ها:در حالی که در مجموع 92٪ پرستاران عملکرد داوطلبان را بسیار خوب ارزیابی کرده اند ، 95٪ داوطلبان عملکرد خود را تا حد ممکن خوب ارزیابی کرده اند. پرستاران بعضی از بیمارستانها از عملکرد داوطلبان رضایت بیشتری نسبت به سایر موارد مطالعه داشتند. عوامل مختلفی از جمله :میزان رعایت اصول بهداشتی،وجود نظم کار در همیاران سلامت،نحوه برخورد با بیماران و هماهنگی کارشان با فعالیت های پرستاران بخش بر دیدگاه پرستاران نسبت به عملکرد داوطلبان تاثیر گذاشتند.
نتیجه:با توجه به میزان رضایت بالا از عملکرد داوطلبان از دیدگاه خود و پرستاران ، یافته های مطالعه ما نشان دهنده تأثیرات مثبت حضور داوطلبان در طول اپیدمی ها است.

کلیدواژه‌ها