نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: مراقبت معنوی، توسط نظریه نیومن نحوه اجرا و استفاده از آن به‌طور دقیق و برنامه‌ریزی‌شده، بیان شده است. ازآنجایی‌که امروزه دانش پرستاری به استفاده از نظریه‌ها در بالین تأکید دارد و عملکرد پرستاری بر اساس نظریه‌های پرستاری را ارزشمند و دارای اهمیت می‌داند؛ این پژوهش با هدف تعیین تأثیر مراقبت معنوی بر اساس نظریه نیومن بر میزان اضطراب مادران دارای کودک سرطانی را انجام گرفت.
روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه‌ی نیمه تجربی با دو گروه مداخله و کنترل می باشد، 35 نفر در هر گروه و جمعاً 70 نفر از بین کلیه‌ی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز طبی انتخاب شدند. پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب حالت - صفت اسپیلبرگر قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه تکمیل شد. برنامه مراقبت معنوی طراحی شده بر اساس نیاز مادر را در سه روز و هر روز در سه نوبت اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss25 انجام گرفت.
یافته‌ها: پس از مداخله میانگین نمره در دو گروه کنترل ۵۳/۰±۳۴/۳ و در گروه مداخله ۴۹/۰±۳۷/۲ بوده است و اختلاف معنی‌دار آماری داشته‌اند (000/0=p). همچنین نتایج نشان داد میانگین نمره در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی‌دار آماری داشته‌اند (000/0=p) اما در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی‌دار آماری داشته‌اند (۰۵۸/۰=p).
نتیجه‌گیری: مراقبت معنوی بر اساس مدل سیستمی نیومن بر کاهش سطح اضطراب مادران دارای فرزند سرطانی مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها