نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران

2 حقوق جزا،دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور،نیشابور ایران

چکیده

حریم خصوصی از ارزشهای مهمی است که تمام جوامع بشری به آ ن اهمیت می‌دهند. با گسترش فناوری اطلاعات اهمیت و سهولت نقض این حق، در کنار شخصی‌تر شدن زندگی افراد، اهمیت حفظ حریم خصوصی نیز بیشتر شده است. حفظ حریم خصوصی در فضاهای مختلف، طیف وسیعی از رفتارها را دربرمی‌گیرد. در حوزه ارائه خدمات پزشکی نیز به واسطۀ این که دست اندرکاران امر مراقبت و درمان با افراد و حریم خصوصی آن ها در ارتباط هستند، مفهوم حریم خصوصی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. عدم رعایت این حریم سبب بروز چالش‌هایی میان بیماران و پزشکان و پرستاران شده است. برخی از این چالش‌ها ناشی از کمبود فضاهای فیزیکی و پرسنل موردنیاز و... بوده که نتیجه آن ایجاد نارضایتی برای مراجعان و نهایتاً اخلال در فرآیند درمان است. با توجه به اهمیت موضوع، در این نوشتار به هدف بررسی حمایت های فقهی و حقوقی از حریم خصوصی بیماران به منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی دست اندرکاران امور درمانی مراجعه شده است. آنچه به عنوان نتیجه این پژوهش قابل ذکر است اینکه در کتب فقهی در مباحث مختلف به بحث حریم خصوصی و وجوب حفظ آن اشاره شده و در قوانین موضوعه مختلف نیز به این حریم به عنوان ارزشی مهم توجه شده است.

کلیدواژه‌ها