نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

روابط انسانی مطلوب و پایدار، مستلزم همزیستیِ‌ مسالمت‌آمیز و برخورداری از فرصت‌های برابر، به‌دور از هرگونه تبعیض و نابرابری است که در میان جامعه‌ی کودکان، به‌ویژه اقلیت نمایان‌تر است؛ کودکانی که به لحاظ قومی، نژادی، زبانی و دینی متمایز از سایرین می‌باشند و متأسفانه اغلب رشد، پرورش، تربیت و تعالی‌شان به عنوان یک شهروند در معرض خسران و زیان قرار می‌گیرد. بدین‌سان، پژوهش پیش‌رو با هدف برپایی عدالت اجتماعی در سطح جامعه‌ی انسانی، ضمن برشماری متعهدان تأمین حق سلامت کودکان ِاقلیت، به توصیف و تحلیلِ سازوکارهای مناسب و ارزشمندِ تأمین این حق، در مکتب عدالت محور امام علی (ع) می‌پردازد. این مطالعه نشان می‌دهد، عدالتی که امام علی (ع) بر آن تأکید می‌ورزند، عدالتی حقوق‌مدار است؛ لیکن بر پایه‌ی آزادی، برابری، مصلحت‌اندیشی و احترام به کرامت ذاتی فارغ از هرگونه خشونت و آزار و اذیت، ضرورت إعمال حقوق کودکِ اقلیت نظیرِ هم‌زیستی با والدین، ثبت هویت و صدور شناسنامه، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، آموزش و تحصیل رایگان، مصونیت و امنیت همه‌جانبه آشکار می‌شود که در پرتو ارتقای فرهنگ و اخلاق عدالت‌محور، رعایت وفای به عهد و میثاق به مثابه‌ی ابزار حفظ امانت و ارتقای آگاهی تدریجی حقوق شهروندی، إعمال حق سلامت کودکانِ اقلیت با تشریک مساعی خانواده، دولت و جامعه، به‌ویژه روحانیون و مبلغان دینی و مربیان حقوقِ کودک قوام، انسجام و استحکام می‌یابد.

کلیدواژه‌ها