نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

چکیده
مقدمه: حکمت، قلب توسعه یک فلسفه شخصی است که فرد را وادار می کند به دنبال دانش واقعی باشد و دانش منطبق بر نیازهای واقعی انسان، برگرفته از منابع غنی میتواند سبب توسعه علوم از جمله پرستاری شود. کشف حکمت در حرفه پرستاری یک عنصر اساسی است زیرا هویت پرستاری را ایجاد می کند. حکمت باید به عنوان یک پدیده جدید در رشته پرستاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا هدف این مطالعه بررسی مفهوم پرستاری حکمت بنیان بر پایه بررسی متون است.
روش کار: روش مطالعه در این مقاله، تحلیلی_تکاملی است. داده ها از طریق جستجوی منابع الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی، جستجوی مقالات و پژوهش ها با به کار بردن واژه های کلیدی در سایت های مرتبط و استفاده از مجلات علمی پژوهشی و نیز جستجوی دستی منابع کتابخانه ای، بدون محدودیت زمانی جمع آوری شده است.
یافته ها: علوم مدرن قادر است از مسیر عقل و علم انسان را به کمال هدایت نماید. اسلام ضمن تأیید خردورزی، حکمت را نیز توصیه کرده است. بنابراین، دانش پرستاری باید به سلاح حکمت مسلح شود. پرستاری حکمت بنیان در پی آنست که انسان را به کمال و حقیقت و نهایت سلامت که همان قلب سلیم است برساند.
نتیجه گیری: پرستاری حکمت بنیان علاوه بر دانش انسانی قادر است تا از دانش الهی نیز در مراقبت از بیماران استفاده نماید. این نوع مراقبت توانمندی بیمار و پرستار را در زمان بیماری ارتقا میدهد و دیدگاهی مبتنی بر رشد انسانی در پرستاری حاکم خواهد نمود.
کلمات کلیدی: حکمت، پرستاری،مراقبت، سلامتی

کلیدواژه‌ها