نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، واحد خورموج، دانشگاه آزاد اسلامی، خورموج، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

4 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

5 دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر بنیان های اخلاقی و سلامت اجتماعی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر در شش ماهه دوم سال 1398 بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری پژوهش حاضر زنان خیانت دیده مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر بود. حجم نمونه پژوهش 30 نفر که به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) در معرض معنویت درمانی گروهی قرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه های بنیان های اخلاقی هایت و گراهام (2007) و سلامت اجتماعی کیز و شاپیرو (2004) بود. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار 23 SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که معنویت درمانی گروهی باعث بهبود بنیان های اخلاقی و هر یک از مولفه های مراقبت، انصاف و بی طرفی، وفاداری به گروه، احترام به مرجعیت و اخلاص و پاکی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردید. معنویت درمانی گروهی باعث بهبود سلامت اجتماعی و مولفه های انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردید.

کلیدواژه‌ها