نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 لامرد

2 مرودشت

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی آیات قرآن و متون و پژوهش تربیت ذهن اسلامی و همچنین متون و تحقیقات انجام شده در حوزه تربیت ذهن پرداخته است.
روش: روش این پژوهش کیفی-تحلیل محتوا است. از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس، مبتنی بر اهداف و سؤالات پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات، استفاده شد.
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل اطلاعات، با به کارگیری نظام مقوله‌بندی قیاسی انجام شد. نتایج به دست آمده در مقوله اصلی استخراج مؤلفه‌های تربیت ذهن بر اساس آیات قرآن کریم تقسیم بندی گردید. همچنین هرکدام از این مقوله‌های فرعی، از مقوله‌های فرعی‌تری تشکیل شدند که هرکدام به نوبه خود مؤید بر مؤلفه‌های پژوهش بودند. پژوهش حاضر براساس تأیید زیرمؤلفه‌هایی از مقوله‌های دو گانه استخراج مؤلفه‌های تربیت ذهن بر اساس آیات قرآن کریم و استخراج مؤلفه‌های تربیت ذهن بر اساس مقوله‌های مستخرج از آیات قرآن و متون و پژوهش تربیت ذهن اسلامی و همچنین متون و تحقیقات انجام شده در حوزه تربیت ذهنی اسلامی برای تمام پژوهشگران، برنامه‌ریزان آموزش و پرورش و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور، این امکان را فراهم می‌نماید که با یک زاویه و دید جدید، در نظام‌های آموزشی و تربیتی کشور از این یافته های علمی جدید استفاده نمایند، زیرا اینها همان مؤلفه‌هایی است که شاید سال‌ها و قرن‌ها پیش در آیات قرآن ومتون و پژوهش تربیت ذهن اسلامی و همچنین متون و تحقیقات انجام شده در حوزه تربیت ذهن اسلامی و در بین آرای صاحب‌نظران و فیلسوفان اسلامی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها